• 正在播放:叶问_集结号-下分-代理
  • 自定义第一行提示文字支持fa图标
  • 自定义这是第二行文字

叶问_集结号-下分-代理 HD中字

广告位
广告位01

猜你喜欢

影片评论

柳岸正飞绵。选胜斋轻漾碧涟。笑语忘怀机事尽,叶问鸥边。万顷溪光上下天。###liǔ àn zhèng fēi mián 。xuǎn shèng zhāi qīng yàng bì lián 。xiào yǔ wàng huái jī shì jìn ,叶问ōu biān 。wàn qǐng xī guāng shàng xià tiān 。

自古圣贤皆寂寞,叶问只教饮者留名。万花丛里酒如渑。池台仍旧贯,叶问歌管有新声。###zì gǔ shèng xián jiē jì mò ,zhī jiāo yǐn zhě liú míng 。wàn huā cóng lǐ jiǔ rú miǎn 。chí tái réng jiù guàn ,gē guǎn yǒu xīn shēng 。欲识醉乡真乐地,叶问全胜方丈蓬瀛。是非荣辱不关情。百杯须痛饮,叶问一枕拚春酲。###yù shí zuì xiāng zhēn lè dì ,quán shèng fāng zhàng péng yíng 。shì fēi róng rǔ bú guān qíng 。bǎi bēi xū tòng yǐn ,yī zhěn pīn chūn chéng 。

叶问_集结号-下分-代理

枝头蓓蕾,叶问褪红绡微露,叶问江南春色。多谢东风吹半朵 ,来入骚人瑶席。粉脸轻红,芳心羞吐,别有真消息。妆台帘卷,寿阳著意留得。###zhī tóu bèi lěi ,tuì hóng xiāo wēi lù ,jiāng nán chūn sè 。duō xiè dōng fēng chuī bàn duǒ ,lái rù sāo rén yáo xí 。fěn liǎn qīng hóng ,fāng xīn xiū tǔ ,bié yǒu zhēn xiāo xī 。zhuāng tái lián juàn ,shòu yáng zhe yì liú dé 。好是雪满群山,叶问玉纤频捻 ,叶问泛清波文鹢。深院相逢人尽道,标格都从天锡 。梦蝶徒劳,霜禽休妒,争奈伊怜惜。高楼谁倚,寄言休为横笛。###hǎo shì xuě mǎn qún shān ,yù xiān pín niǎn ,fàn qīng bō wén yì 。shēn yuàn xiàng féng rén jìn dào ,biāo gé dōu cóng tiān xī 。mèng dié tú láo ,shuāng qín xiū dù ,zhēng nài yī lián xī 。gāo lóu shuí yǐ ,jì yán xiū wéi héng dí 。腊天寒,叶问晓风劲 ,叶问幽香频吐。精神绰约,谁羡姑射居处。江南探春独步。恨无侣。微语。又谁管、雪势霜威埋妒。且图少陵东阁作诗苦。拟烦玉纤轻拗 、宁相许。###là tiān hán ,xiǎo fēng jìn ,yōu xiāng pín tǔ 。jīng shén chāo yuē  ,shuí xiàn gū shè jū chù 。jiāng nán tàn chūn dú bù 。hèn wú lǚ 。wēi yǔ 。yòu shuí guǎn 、xuě shì shuāng wēi mái dù 。qiě tú shǎo líng dōng gé zuò shī kǔ 。nǐ fán yù xiān qīng niù 、níng xiàng xǔ 。

叶问_集结号-下分-代理

惜取。栏干遍倚,叶问月淡黄昏 ,叶问水边清浅,不放红尘染污 。似名画手丹青,罢施缃素。不随艳卉,强媚韶光一瞬,飘荡无据。只恐金门,宝鼎方调,时时来觑。便把枝头,豆颗朝天去。###xī qǔ 。lán gàn biàn yǐ ,yuè dàn huáng hūn ,shuǐ biān qīng qiǎn ,bú fàng hóng chén rǎn wū 。sì míng huà shǒu dān qīng ,bà shī xiāng sù 。bú suí yàn huì ,qiáng mèi sháo guāng yī shùn ,piāo dàng wú jù 。zhī kǒng jīn mén ,bǎo dǐng fāng diào ,shí shí lái qù 。biàn bǎ zhī tóu ,dòu kē cháo tiān qù  。银塘江上,叶问展鲛绡初见,叶问长天一色。风拭菱花光照眼,谁许红尘轻积。转盼冯夷,奔云起电,两岸惊涛拍。振空破地,水龙争喷吟笛。###yín táng jiāng shàng ,zhǎn jiāo xiāo chū jiàn ,zhǎng tiān yī sè 。fēng shì líng huā guāng zhào yǎn ,shuí xǔ hóng chén qīng jī 。zhuǎn pàn féng yí ,bēn yún qǐ diàn ,liǎng àn jīng tāo pāi 。zhèn kōng pò dì ,shuǐ lóng zhēng pēn yín dí 。

叶问_集结号-下分-代理

客有步屟江干,叶问胸吞奇观,叶问寄英词元白 。素壁淋浪翻醉墨,飘洒神仙踪迹。好待波匀。横飞小艇,快引香D12F碧。烟消月出,不眠拚了通夕。###kè yǒu bù xiè jiāng gàn ,xiōng tūn qí guān ,jì yīng cí yuán bái 。sù bì lín làng fān zuì mò ,piāo sǎ shén xiān zōng jì 。hǎo dài bō yún 。héng fēi xiǎo tǐng ,kuài yǐn xiāng D12Fbì 。yān xiāo yuè chū ,bú mián pīn le tōng xī 。

一盏阳和,叶问分明至珍无价。解教人、叶问口罗哩哩口罗。把胸中,些磊块,一时镕化。悟从前,恁区区,总成虚假。###yī zhǎn yáng hé ,fèn míng zhì zhēn wú jià 。jiě jiāo rén 、kǒu luó lǐ lǐ kǒu luó 。bǎ xiōng zhōng ,xiē lěi kuài ,yī shí róng huà 。wù cóng qián ,nín qū qū ,zǒng chéng xū jiǎ 。夜何其。江南路绕重山,叶问心知谩与前期。奈向灯前堕泪 ,叶问肠断萧娘,旧日书辞。犹在纸。雁信绝,清宵梦又稀。###yè hé qí 。jiāng nán lù rào zhòng shān  ,xīn zhī màn yǔ qián qī 。nài xiàng dēng qián duò lèi ,cháng duàn xiāo niáng ,jiù rì shū cí 。yóu zài zhǐ 。yàn xìn jué ,qīng xiāo mèng yòu xī 。

并刀如水,叶问吴盐胜雪,叶问纤手破新橙 。锦幄初温,兽烟不断,相对坐调笙。###bìng dāo rú shuǐ ,wú yán shèng xuě ,xiān shǒu pò xīn chéng  。jǐn wò chū wēn ,shòu yān bú duàn ,xiàng duì zuò diào shēng 。低声问向谁行宿 ,叶问城上已三更。马滑霜浓,叶问不如休去,直是少人行。###dī shēng wèn xiàng shuí háng xiǔ ,chéng shàng yǐ sān gèng 。mǎ huá shuāng nóng ,bú rú xiū qù ,zhí shì shǎo rén háng 。

燎沉香,叶问消溽暑。鸟雀呼晴,叶问侵晓窥檐语。叶上初阳干宿雨、水面清圆,一一风荷举。###liáo chén xiāng ,xiāo rù shǔ 。niǎo què hū qíng ,qīn xiǎo kuī yán yǔ 。yè shàng chū yáng gàn xiǔ yǔ  、shuǐ miàn qīng yuán ,yī yī fēng hé jǔ 。故乡遥,叶问何日去。家住吴门,叶问久作长安旅。五月渔郎相忆否。小楫轻舟,梦入芙蓉浦。###gù xiāng yáo ,hé rì qù 。jiā zhù wú mén ,jiǔ zuò zhǎng ān lǚ 。wǔ yuè yú láng xiàng yì fǒu 。xiǎo jí qīng zhōu ,mèng rù fú róng pǔ 。

Copyright © 2020 Powered by 芽菜电影网   sitemap