• 正在播放:勿忘初心_集结-上下分-总行
  • 自定义第一行提示文字支持fa图标
  • 自定义这是第二行文字

勿忘初心_集结-上下分-总行 HD中字

广告位
广告位01

猜你喜欢

影片评论

儿女泪 ,勿忘初心君休滴。荆楚路 ,勿忘初心吾能说 。要新诗准备,庐江山色。赤壁矶头千古浪,铜鞮陌上三更月。正梅花、万里雪深时,须相忆。###ér nǚ lèi ,jun1 xiū dī 。jīng chǔ lù ,wú néng shuō 。yào xīn shī zhǔn bèi ,lú jiāng shān sè 。chì bì jī tóu qiān gǔ làng ,tóng dī mò shàng sān gèng yuè 。zhèng méi huā  、wàn lǐ xuě shēn shí ,xū xiàng yì 。

露叶披残露颗传。明星著地月流天。不辞独赏穷今夜,勿忘初心应为相逢忆去年。###lù yè pī cán lù kē chuán 。míng xīng zhe dì yuè liú tiān 。bú cí dú shǎng qióng jīn yè ,勿忘初心yīng wéi xiàng féng yì qù nián 。辜窈窕,勿忘初心负婵娟。谁知两处照孤眠。姮娥不怕离人怨,勿忘初心有甚心情独自圆。###gū yǎo tiǎo ,fù chán juān 。shuí zhī liǎng chù zhào gū mián 。héng é bú pà lí rén yuàn ,yǒu shèn xīn qíng dú zì yuán 。

勿忘初心_集结-上下分-总行

勿忘初心恼花风雨。断送春将暮。底死留春春不住。那更送春归去。###nǎo huā fēng yǔ 。duàn sòng chūn jiāng mù 。dǐ sǐ liú chūn chūn bú zhù 。nà gèng sòng chūn guī qù 。今朝且赋归与。明年春满皇都。共泛桃花锦浪,勿忘初心与君同醉西湖。###jīn cháo qiě fù guī yǔ 。míng nián chūn mǎn huáng dōu 。gòng fàn táo huā jǐn làng ,勿忘初心yǔ jun1 tóng zuì xī hú 。别时已有重来愿。谁料情多天不管。分明咫尺是青楼,勿忘初心抵死浓云遮得遍。###bié shí yǐ yǒu zhòng lái yuàn 。shuí liào qíng duō tiān bú guǎn 。fèn míng zhǐ chǐ shì qīng lóu ,勿忘初心dǐ sǐ nóng yún zhē dé biàn 。

勿忘初心_集结-上下分-总行

寄声只倚西飞雁 。雁落书回空是怨。领愁归去有谁知,勿忘初心水又茫茫山又断 。###jì shēng zhī yǐ xī fēi yàn 。yàn luò shū huí kōng shì yuàn 。lǐng chóu guī qù yǒu shuí zhī ,勿忘初心shuǐ yòu máng máng shān yòu duàn 。万里羁孤困一箪。平头四十误儒冠。舜弦广播薰风暖 ,勿忘初心邹律潜消黍谷寒。###wàn lǐ jī gū kùn yī dān 。píng tóu sì shí wù rú guàn 。shùn xián guǎng bō xūn fēng nuǎn ,勿忘初心zōu lǜ qián xiāo shǔ gǔ hán 。

勿忘初心_集结-上下分-总行

楼谩倚,勿忘初心剑休弹。看君行复上金銮。凤池波里求余润,勿忘初心蚖肆泥中岂久蟠。###lóu màn yǐ ,jiàn xiū dàn 。kàn jun1 háng fù shàng jīn luán 。fèng chí bō lǐ qiú yú rùn ,wán sì ní zhōng qǐ jiǔ pán  。

萍水相逢无定居。同在他乡,勿忘初心又问征途。离歌声里客心孤。花尽园林,勿忘初心水满江湖 。###píng shuǐ xiàng féng wú dìng jū 。tóng zài tā xiāng ,yòu wèn zhēng tú 。lí gē shēng lǐ kè xīn gū 。huā jìn yuán lín ,shuǐ mǎn jiāng hú 。窗前忽到又如何,勿忘初心一夜足相忆。信道收香藏白,勿忘初心报春风消息。###chuāng qián hū dào yòu rú hé ,yī yè zú xiàng yì 。xìn dào shōu xiāng cáng bái ,bào chūn fēng xiāo xī  。

勿忘初心行又住。水远山遥村路。把酒问春春几许。老年花似雾。###háng yòu zhù 。shuǐ yuǎn shān yáo cūn lù 。bǎ jiǔ wèn chūn chūn jǐ xǔ 。lǎo nián huā sì wù 。勿忘初心坐上风流张绪。留我我还难去 。却忆章台飞柳絮。只愁萦暮雨。###zuò shàng fēng liú zhāng xù 。liú wǒ wǒ hái nán qù  。què yì zhāng tái fēi liǔ xù 。zhī chóu yíng mù yǔ 。

荷花好处,勿忘初心是红酣落照 ,勿忘初心翠蔼余凉。绕郭从前无此乐 ,空浮动、山影林篁。几度薰风晚,留望眼、立尽濠梁。谁知好事 ,初移画舫,特地相将。###hé huā hǎo chù ,shì hóng hān luò zhào ,cuì ǎi yú liáng 。rào guō cóng qián wú cǐ lè ,kōng fú dòng 、shān yǐng lín huáng 。jǐ dù xūn fēng wǎn ,liú wàng yǎn 、lì jìn háo liáng 。shuí zhī hǎo shì ,chū yí huà fǎng  ,tè dì xiàng jiāng 。惊起双飞属玉,勿忘初心萦小楫冲岸,勿忘初心犹带生香。莫问西湖西畔□,□九里、松下侯王。且举觞寄兴,看闲人、来伴吟章。寸折柏枝,蓬分莲实,徒系柔肠。###jīng qǐ shuāng fēi shǔ yù ,yíng xiǎo jí chōng àn ,yóu dài shēng xiāng 。mò wèn xī hú xī pàn □,□jiǔ lǐ 、sōng xià hóu wáng 。qiě jǔ shāng jì xìng ,kàn xián rén 、lái bàn yín zhāng 。cùn shé bǎi zhī ,péng fèn lián shí ,tú xì róu cháng 。

Copyright © 2020 Powered by 芽菜电影网   sitemap